Požární ochrana elektroinstalací pomocí kabelových kanálů PROMATECT

Popis

Kabely a elektrická vedení z hořlavých hmot umístěná v chráněných únikových cestách představují potencionální nebezpečí pro uživatele budov a hasiče. V případě požáru je třeba zabezpečit evakuaci ohrožených osob, která bude probíhat po určitou dobu. Aby bylo toto nebezpečí eliminováno, je nutno elektroinstalace chránit buď podhledem ve funkci samostatného požárního předělu, nebo požárně odolnými kabelovými kanály.

Kabelové kanály

Kabelové kanály PROMATECT® pro zajištění funkce s požární odolností P 15-R až P 120-R
Kabelové kanály pro zajištění třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí P 15-R až P 120-R chrání kabelová vedení před účinky požáru z vnější strany a zajišťují, že elektrická zařízení zůstanou při požáru po stanovenou dobu plně funkční:
  • požární hlásiče
  • nouzové osvětlení
  • bezpečnostní osvětlení
  • požární hydranty a sprinklery
  • zařízení pro odvod tepla a kouře a snižování tepelného zatížení
  • požární výtahy atd.
Hodnoty třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí P 15 až P 120 byly stanoveny podle ČSN EN 1363-1:2000, DIN 4102, Teil 12:1998 na základě výsledků zkoušek podle Zkušebního předpisu ZP 27/2006 a ZP 27/2008. Konstrukce kabelových kanálů pro zajištění třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí jsou uvedeny v katalogových listech 290.10 z desek PROMATECT®-200 a PROMATECT®-LS a dále 490.1 z desek PROMATECT®-L 500.

Instalační kabelové kanály PROMATECT® s požární odolností EI 15 až EI 120
Instalační kabelové kanály zajišťují požární odolnost typu EI z vnější nebo vnitřní strany. Zabraňují přenosu požáru buď z vnitřku z hořících kanálů do okolního prostředí např. do mezistropních konstrukcí, chráněných únikových cest a chodeb, nebo přenosu požáru z venkovního prostředí do kabelového kanálu a tudy třeba i do dalších požárních úseků budovy. Hodnoty požární odolnosti EI 15/E120 až EI 120/E 240 byly stanoveny podle ČSN EN 13 501-2:2008, na základě výsledků zkoušek podle ČSN EN 1366-5-Instalační kanály a šachty.
Konstrukce instalačních kabelových kanálů jsou uvedeny v katalogovém listu 290.20 z desek PROMATECT®-200 a PROMATECT®-LS a informativně 490.2 z desek PROMATECT®-L 500.

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS

Materiály

Materiály