Požární ochrana pro využití ve speciálních oblastech

Popis

Promat má odzkoušena řešení pro speciální aplikace, které mohou přicházet v úvahu buď v některých oblastech pozemního stavitelství nebo u speciálních staveb. Tato řešení jsou odzkoušena dle různých teplotních křivek.

Speciální aplikace

Výtahové šachty
Pro dodatečné vytvoření výtahové šachty s požární odolností se používají příčky
z desek PROMAXON® nebo PROMATECT®.
Přívodní potrubí pro zkrápěcí zařízení
Přívodní potrubí pro zkrápěcí zařízení mohou být provedena buď pomocí
segmentů PROMATECT®-FS nebo pomocí čtyřhranných kanálů z materiálu
PROMATECT®.
Dvojité podlahy
U této oblasti lze použít řadu konstrukcí Promat®.
Technologie
Promat nabízí celou řadu variantních řešení pro chemický a petrochemický
průmysl, konstrukce jsou odzkoušeny dle hydrokarbonové teplotní křivky.
Tunely
V této oblasti jsou stavební konstrukce v případě požáru namáhány vysokými
teplotami. Promat nabízí mj. řešení pro obklady stěn, stropů, ochranu kabelových
vedení, dilatačních spár apod.
Požární uzávěry dopravníkových zařízení
Dopravníková zařízení procházejí i stěnami či stropy, které tvoří hranice
požárních úseků. Díky motoricky ovládaným posuvným dílcům z desek
PROMATECT® jsou tyto prostupy uzavíratelné v případě požáru.
Kontejnery
Promat nabízí projektová řešení s požární odolností pro přepravní skříně a mobilní
buňky.
Odvod spalin
Pro odvod spalin ze sporáků a ostatních lokálních plynových spotřebičů je
možné použít tvarovky z desek PROMATECT®.

Katalog PBS (verze 2020)

Katalog PBS

Katalog PBS