Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin

Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin a upozornění pro věřitele na jejich práva.

Společnost Promat s.r.o.
Sídlo: V. P. Čkalova 784/22, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 60200375
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 25081 (dále jen „Nástupnická společnost“)

a

Společnost Promat servis s.r.o.
Sídlo: č.p. 262, 503 61 Lovčice
IČO: 25702564
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18121 (dále jen „Zanikají společnost“)

společně dále též „zúčastněné osoby“

tímto oznamují podle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přeměnách“), že do sbírky listin Městského soudu v Praze pro spisovou značku C 25081 byl uložen projekt fúze sloučením Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti a současně do sbírky listin Krajského soudu v Hradci Králové pro spisovou značku C 18121 byl uložen projekt fúze sloučením Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti.

Současně zúčastněné osoby upozorňují své věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách v souvislosti s fúzí sloučením (dále jen „fúze“), a to zejména, že věřitelé zúčastněných osob, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty právo zaniká. Nedojde-li mezi věřiteli a osobami zúčastněnými na fúzi k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na fúzi neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze do obchodního rejstříku.

Související dokumenty ke stažení:
Oznámení fúze - stáhnout
Projekt fúze - stáhnout


Promat s.r.o.
Promat servis s.r.o.

Číst všechny novinky