Změny názvů materiálů, Přehled konstrukcí Promat

PROMASTOP®-I, PROMASEAL®-A, PROMASTOP®-M, PROMASTOP®-U. Neznáte? To jsou nové názvy stávajících materiálů. Proč?

Stejně jako v ostatních odvětvích, i v požární bezpečnosti staveb se stále více a více setkáváme se sjednocováním předpisů, a tím pádem i řešení, v rámci Evropy.

Promat Česká republika doposud udržoval vlastní systémy řešení požárně odolných konstrukcí, které byly uváděny v katalogu Promat – Požární bezpečnost staveb dle EN. A nejen my, ale i kolegové v dalších zemích nejen Evropy používali pro stejné produkty různé názvy.

Vzhledem k tomu, že pro stále více výrobků jsou vydávány evropské výrobkové normy a ETAG, je stále více výrobků a jejich aplikací v rámci Evropy sjednocováno. Jsou vydávány celoevropsky platné klasifikace, CE certifikáty a další dokumenty. To vyžaduje jednotné názvy výrobků pro celou Evropu a tedy výše avizované změny.

Abychom všem tuto situaci usnadnili, budeme v katalogových listech na internetu po přechodnou dobu uvádět stávající i nové názvy materiálů a pro první orientaci najdete „převodník“ názvů přílohou tohoto dopisu. „Převodník“ názvů materiálů bude umístěn i na našich internetových stránkách.

Současně Vám poskytujeme „Přehled schválených konstrukcí Promat dle ČSN EN“, kde jsou již tyto nové aktuální názvy zapracovány.

Číst všechny novinky