Číslo 6

(červen 2007) - Nový seriál Obecně oblíbených omylů...

Vážený a milý Promačtenáři,

ať jste si dovolenou již užili nebo Vás teprve čeká, čtvrtletník ProČas® je tu opět pro Vás ve svém pravidelném čase.

Těšit se můžete jak na své pravidelné rubriky – realizované stavby, informace z PKPO nebo Kdo je kdo, tak také na rubriky nové -z nichž nejpopulárnější se pravděpodobně stane Opravník obecně oblíbených omylů. Více neprozradíme, ProČas® to udělá za nás…

Zmínkou o dovolených jsme začali, a také jí skončíme. A jak jinak, než Vám ji popřát co nejpříjemnější a splňující více než Vaše očekávání, a pokud ji máte již za sebou, pak ať Vaše hezké vzpomínky na ni zůstanou ještě dlouho ve Vás !! A k tomu dopomáhej ProČas…

Ing. Ladislav Zajíc,
Promat s.r.o.

 
 
 
Obsah
 
01   Tento způsob léta zdá se mi býti ….
 
02   Promatí Opravník Obecně Oblíbených Požárních Omylů
 
03   Kdo je kdo?
 
04   WTC 2007 Prague
 
05   Požární bezpečnost elektroinstalací
 
06   Centrum regenerace panelových domů (CERPAD)
 
07   Konference PKPO
 
08   Unikátní sklářská pánvová pec
 
09   Realizovali jsme s Vámi
 
10   CAD detaily konstrukcí Promat
 
11   GPS navigace Promat servis
 
 

Tento způsob léta zdá se mi býti ….

Milá čtenářko, milý čtenáři,

jak název našeho úvodníku napovídá, jeho autor i čtenáři by se s radostí naložili po krk do vody, tak jako p. Rudolf Hrušínský nejst. ve Vančurově Rozmarném létě, a s chutí si užíval vody a doutníku. Počasí si s námi dělá opravdu co chce: nejdříve není žádná zima, pak ta žádná zima přechází rovnou v léto a opomíjí to krásné jarní období, kdy se příroda budí, pučí a meze osychají …

A léto je přímo prázdninové. Vedro, sucho … Zkrátka a dobře: jelikož se blíží doba dovolených, přestaňme si stěžovat na vedro a pojďme přemýšlet, kde si tentokráte užijeme tu zaslouženou a vysněnou dovolenou.

Přeji Vám, ať je Vaše dovolená krásná, dlouhá a ať návrat z ní není příliš velkým šokem.


nahoru

za Promat-team Ing. Ladislav Zajíc
 
 

Promatí Opravník Obecně Oblíbených Požárních Omylů

Milí čtenáři, jak jistě víte, v naší branži je mnoho hluboce zakořeněných pojmů, pouček, výkladů norem a dalších chimér, které mnohdy věc pouze zkreslují, ale někdy mohou působit kontraproduktivně i destruktivně. Pokud by se jimi člověk řídil, může se dostat i do rozporu se zákonem. Tento Promatí Opravník Obecně Oblíbených Požárních Omylů si dává za cíl tyto mýty a pověsti uvést na pravou míru.

Díl 1 40 000 mm2 - Prostupy vzduchotechnického potrubí a větrací otvory

Všichni jsme už někdy slyšeli, že tento otvor není třeba řešit. Vždyť je tu přece to známé zaklínadlo: 40 000 mm2 Ale:

Vzduchotechnické potrubí prostupující požárně dělící konstrukcí musí být opatřeno požární klapkou kromě případů, podle čl. 4.2.1 ČSN 73 0872, kdy:

a) průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnická potrubí prostupují, vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm,

b) potrubí (popř. díl, prvek) v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu požárně dělicí konstrukcí, pokud tuto ochranu neposkytuje sama požárně dělicí konstrukce,

c) je jiným technickým opatřením či zařízením zajištěno, že nemůže dojít k šíření plamenů, tepla a zplodin hoření vzduchotechnickým potrubím (např. odvodem tepla a zplodin hoření vně objektu), pokud průřezová plocha jednoho potrubí je nejvýše 90 000 mm2 a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí není vetší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubí prostupuje.

Podle čl. 4.2.3 ČSN 73 0872 musí být navíc místa prostupu vzduchotechnického zařízení požárně dělicí konstrukcí utěsněna hmotou alespoň stejného stupně hořlavosti jako je požárně dělící konstrukce, nejvýše však hmotou stupně hořlavosti C1, těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou potrubí prostupuje, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut.

Utěsnění požární klapky v místě prostupu musí být provedeno v souladu technickou dokumentací výrobce nebo dodavatele požární klapky. Pokud je požární klapka (např. od firmy MANDÍK a.s.) osazena mimo požárně dělící konstrukci musí být část potrubí a klapky (od požárně dělící konstrukce k ose klapky) opatřeno protipožární izolací s požární odolností minimálně shodnou s odolností klapky. Protipožární izolaci lze provést pomocí obkladu z desek PROMATECT®-L nebo PROMATECT®-L500 s požární odolností až EI 120 pro namáhání z vnější i vnitřní strany potrubí podle katalog. listů Promat 470-472.

V případech podle čl. 4.2.1 ČSN 73 0872 nemusí být požární klapka, ale je nutné, aby dotěsnění mezi požárně dělící konstrukcí a vnějším povrchem potrubí, popř. izolací potrubí, prokazatelně vykazovalo požární odolnost, zejména parametr celistvosti E, popř. parametry izolační schopnosti I nebo W v souladu s čl. 6.2.1 ČSN 73 0810. Dotěsnění je možné provést pomocí trubní ucpávky podle katalog. listu 501.70 s použitím požárně ochranné stěrkové hmoty PROMASTOP®-P s požární odolností až EI 120.

(Zdroj článek čl. 9.2.5 ČSN 73 0810)


nahoru

Za Promat-team Jaroslav Machač
 
 

Kdo je kdo?


nahoru

 
 

WTC 2007 Prague

Český tunelářský komitét (ČTuK) byl Mezinárodní tunelářskou asociací ITA/AITES pověřen uspořádáním 33. zasedání Valného shromáždění této významné mezinárodní organizace, naplánovaného na rok 2007. Hlavním místem děje bylo Kongresové centrum Praha, kde ve dnech 5. – 9. května proběhla všechna jednání a zasedání. Hlavním tématem konference bylo: Podzemí – čtvrtá dimenze velkoměst.

Nejvíce obsazeny byly sekce týkající se projektování a provádění podzemních staveb v různých podmínkách, ale stranou zájmu nezůstávala ani bezpečnost při stavbě a provozu, vybavení tunelů, ochrana životního prostředí, údržba a historie. Samozřejmě se zde řešila i velice často diskutovaná požární bezpečnost v tunelech, kde nemohl chybět Promat s.r.o.. Představovali jsme především správné řešení komplexní protipožární ochrany a zabezpečení tunelových staveb.


nahoru

Za Promat-team Ing. Petr Kejklíček
 
 

Požární bezpečnost elektroinstalací

Společnost PSM CZ pořádala ve spolupráci s ČKAIT, ČSSI, SPS a podpory Stavebních veletrhů v Brně dne 10. května 2007 ve velkém kongresovém sále ČVUT – Masarykově koleji odborný celostátní seminář pod záštitou odborného garanta plk. Ing. Zdeňka Hoška. Hlavním programem semináře byla problematika požární bezpečnosti elektroinstalací.

Firma Promat s.r.o. se zaměřila na prezentaci správného řešení protipožárních prostupů, kabelových kanálů a nových revizních dvířek s požární odolností. Vzhledem k vysoké účasti předpokládáme uspořádání obdobného semináře v Brně a Ostravě.


nahoru

Za Promat-team Ing. Petr Kejklíček
 
 

Centrum regenerace panelových domů (CERPAD)

Dne 17.5.2007 se konal v hotelu CENTRAL v Plzni tématický seminář především pro osoby aktivně činné v oblasti správy, údržby a oprav panelových domů.

Cílem tohoto semináře a dalších, které budou pořádány po celé republice, je získání aktuálních informací z oblasti programů státních podpor, financování a realizace projektů regenerace. Klademe důraz na výměnu praktických zkušeností a společné hledání dalších cest, jak následně zajistit co největší efektivitu vložených prostředků při komplexní regeneraci panelových domů.

V otázce „požární bezpečnosti“ při správné regenerací panelových domů je problematika meziokenních vložek s požadovanou požární odolností, správné řešení prostupů TZB a ochrana elektroinstalací jedním ze základních požadavků na zajištění klidného a spokojeného bydlení.

Firma Promat je členem sdružení CERPAD.

www.panelcentrum.cz


nahoru

Za Promat-team Ing. Petr Kejklíček
 
 

Konference PKPO

V minulém čísle ProČas jsme vás informovali o připravované „3. konferenci s mezinárodní účastí“ s tématem „Požární zabezpečení letiště“.

Konference proběhla 29. – 30.5.2007 a zúčastnilo se jí 192 osob – zástupců HZS, projektantů, zkušeben, stavebních firem apod. Účastníci přijeli ze sedmi zemí Evropy.

Zlatý plamen PKPO

Stalo se již tradicí, že Profesní komora požární ochrany uděluje nejlepším výrobkům a službám ocenění „Zlatý plamen“. Cena je udělována vždy v průběhu valné hromady, která se letos konala 3.5.2007. V průběhu valné hromady byly vyhlášeny výsledky již šestého ročníku soutěže „Zlatý plamen“. Soutěž „Zlatý plamen“ již několik let vyzdvihuje produkty, stavby a služby, které byly v daném roce přínosem pro požární bezpečnost. Přihlásit se mohou členové PKPO, kteří vyvinuli něco zajímavého a nového. V letošním ročníku se stejně jako v minulém roce soutěžilo ve 4 kategoriích: I.kategorie – Hasicí přístroje a hydrantové systémy, II.kategorie – Požární bezpečnost staveb, III.kategorie – Speciální technologie a zařízení a IV.kategorie – Akce (služba) roku. Celkem bylo podáno 10 přihlášek. V jednotlivých kategoriích zvítězily tyto výrobky a služby:

Kategorie I - Elektronický průtokoměr FIREFLOW – Potes s.r.o

Kategorie II - Vodorovné pochozí prosklení s požární odol. – Promat s.r.o.

Kategorie III - Zařízení na odvod tepla a zplodin hoření přirozeným odvětráním ze systémových profilů Schüco – FK Servis

Kategorie IV - Telefonní ústředna TPCA - Tepostop s.r.o. Přelouč

Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů i v dalších letech.

Cena Mgr. Vladimíra Hápa

Po tragickém úmrtí Mgr. Vladimíra Hápa v červenci loňského roku rozhodlo prezídium PKPO o vyhlášení „Ceny Mgr. Vladimíra Hápa“. Záštitu nad touto cenou převzal generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. V průběhu konference byl vyhlášen historicky první držitel této ceny – JUDr. Zoltán Szaszó. Blahopřejeme.


nahoru

Za Promat-team Ing. Vilém Stanke
 
 

Unikátní sklářská pánvová pec

V průběhu roku roku 2006 byla ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sklářskou a středním učilištěm v Novém Boru navržena a postavena mobilní sklářská pánvová pec, kterou je možné pomocí osobního automobilu s přívěsem přepravit na libovolné místo a poté v peci utavit kvalitní sklovinu. Horká sklovina je následně sklářskými mistry a jejich žáky, studenty novoborské školy, vyfukována a tvarována do konečné podoby.

Firma Promat s.r.o. dodala pro stavbu unikátní pece několik klíčových vysokoteplotních materiálů a zároveň se aktivně podílela na samotné realizaci pece. Zmiňme některé materiály, které byly použity. ALSIFLEX 1430, vláknité rohože, použité pro izolaci vlastního tavicího prostoru a PROMALIGHT FP 1000, mikroporézní desky, použité pro odizolování válcového skeletu pece. Celý sklářský agregát byl usazen na pevnou desku PROMATECT®-H.

Pro Vaši informaci, teplota tavení skla dosahuje 1 400 °C, agregát je navržen a konstruován tak, aby povrchová teplota pláště nepřesáhla 110 °C. A to vše při tloušťce izolační stěny ,,pouhých“ 18 cm. V současné době je pec úspěšně provozována v novoborské škole a zároveň je využívána při různých kulturních a společenských akcích po celé ČR.


nahoru

Za Promat – team Ing. Petr Šíma
 
 

Realizovali jsme s Vámi

Název stavby: DOC MERCURY, České Budějovice

Projektant: ATELIER 8000 spol. s.r.o., České Budějovice

Montážní firma: ATIZ spol. s.r.o Tábor

V srdci Českých Budějovic na místě původního autobusového nádraží vzniklo v průběhu roku 2006 nové dopravně obchodní centrum Mercury. Tento komplex je svou dispozicí určen nejen k obchodním účelům, ale i dopravní obsluze a k vyřešení špatné parkovací situaci centra města.

V přízemí a prvním podlaží se nachází síť obchodů různého typu. Na střeše objektu je situováno autobusové nádraží pro České Budějovice. Pro parkování osobních automobilů byla vybudována dvě podzemní podlaží.

Návrh stavby byl vytvořen s potřebou nuceného odvětrání tepla a kouře, který by v případě požáru byl odsáván do prostor bez požárního zatížení. V našem případě se jednalo o sklady umístěné mezi prodejní plochou a obslužnou chodbou. Realizaci za podpory Promat s.r.o. provedla firma ATIZ spol. s.r.o. Tábor. S touto firmou spolupracujeme již několik let, ale toto byla první akce s tímto rozsahem a náročností práce.

Co bylo naším úkolem? Vyřešit požadavek na požární odolnost EI 30 - potrubí pro odvod tepla a kouře dle katalogového listu 470.31 s tím, že původní plechové potrubí bude demontováno a nahrazeno pouze „truhlíkem“ z desek PROMATECT®-L500 tl. 25 mm (obklad plechového potrubí nebyl možný – jelikož při působení ohně z vnitřní strany plech kolabuje a svojí funkci neplní). Vzhledem k přístupnosti a členitosti vzduchotechniky, dalších instalací (sprinkler, elektro, atd..) a skutečnosti, že byl již provoz obchodu i skladu zahájen, musela montáž proběhnout pouze při částečném omezení chodu. Nedílnou součástí potrubí byly 2 ks ventilátorů a 8 ks klapek, které bylo nutné vrátit zpět do systému vzduchotechniky tak, aby byla schopná svojí těsností zajišťovat funkci v celém rozsahu a napojit se na plechové potrubí z jiných požárních úseků.

Samotná montáž proběhla v průběhu 3 týdnů, bylo spotřebováno 250 m2 deskového materiálu PROMATECT®-L500 tl. 25 mm a 35 m2 přířezů z deskového materiálu PROMATECT®-H tl. 10 mm. Velký „dík“ patří jak firmě ATIZ spol. s.r.o., tak firmě Hervis sport, které musely svoji práci přizpůsobit nepřerušení provozu obchodu a na druhé straně realizaci vzduchotechnického potrubí. Napojení na stávající konstrukce a samotná kolaudace celého úseku stavby bylo bezproblémové. Těším se na další spolupráci, která bude jistě přínosem pro požární bezpečnost staveb.


nahoru

Za Promat-team Ing. Jan Chmelař
 
 

CAD detaily konstrukcí Promat

Promat kreslil za Vás a pro Vás! Dnes, kdy výpočetní technika je naším pomocníkem na každém kroku a často o tom ani nevíme, nezůstáváme stranou ani my. A tak jsme dali dohromady naše „kreslíře“ a překreslili všechny potřebné detaily konstrukcí Promat do CAD podoby. Všechny tyto detaily si můžete zdarma stáhnout na našich stránkách www.promatpraha.cz (přímý odkaz můžete najít níže pod článkem) a stejně tak zdarma můžete tyto CAD detaily použít a zapracovat do Vašich výkresových dokumentací, prezentací či návrhů a diskuzí. Je to jenom na Vás, Promat Vám opět rád podává pomocnou ruku s užitečnými nápady.

Chtěli bychom jen připomenout, že pro korektní zobrazení CADových objektů přímo ve Vašem internetovém prohlížeči je nutné mít nainstalován doplněk WHIP (v současné době ve verzi 4.0), který si můžete (rovněž zdarma) stáhnout na stejných místech jako detaily. Export detailů je možný i bez použití tohoto doplňku. A vězte, že stále je tady pro Vás tým technických pracovníků Promat a v případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici - budete-li tedy například chtít některý z detailů poslat e-mailem, neváhejte nás kontaktovat.

A ještě odkaz na stránky PromatPraha.CZ, kde můžete pohodlně CADové detaily našich konstrukcí najít: www.promatpraha.cz/?cad_detail

Přejeme Vám příjemné ulehčení ve Vaší práci !!


nahoru

Za Promat-team Ing. Jan Ohanka
 
 

GPS navigace Promat servis

N 50°09’58.14”

E 15°23’28.23”


nahoru

 
Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: +420 233 334 806
fax: +420 233 333 576
skype: promat.praha
GSM: 605 PROMAT
605 PROMAT
605 PROMAT
promat@promatpraha.cz
www.promatpraha.cz