Číslo 7

(říjen 2007) - Promat žhavil pedály mistra světa !!

Vážený a milý Promačtenáři,

s houbařskou sezonou za Vámi přichází také další číslo čtvrtletníku ProČas®.

V minulém čísle jsme začali s novým seriálem Promatích opravníků obecně oblíbených požárních omylů, a dle Vašich ohlasů v něm velmi rádi pokračujeme dál. Rovněž ke sportu budeme mít v tomto čísle blízko, neboť publikujeme rozsáhlý příspěvek z úspěšného tažení ze závodů mistrovství světa v silniční cyklistice hendikepovaných, Jiřího Ježka. A nebudou chybět ani další pravidelné rubriky (promatí Kdo je kdo, Realizovali jsme s Vámi, …).

Neradi děláme hodnocení za Vás, ale myslíme, že si i tentokrát dobře počtete, a leccos se dozvíte… K tomu Vám dopomáhej ProČas® !!

Ing. Ladislav Zajíc,
Promat s.r.o.

 
 
 
Obsah
 
01   Houbařská sezóna
 
02   Promatí Opravník Obecně Oblíbených Požárních Omylů
 
03   Zpravodajské okénko z TNK 27
 
04   CEntrum Regenerace PAnelových Domů
 
05   Kontrolní technik PBZ konstrukcí Promat
 
06   „Hot – mail“
 
07   Paralympijský vítěz v dresu Promat
 
08   Realizovali jsme s Vámi
 
09   Požární bezpečnost staveb
 
 

Houbařská sezóna

Dobré ráno, den či večer,

jsem rád, že jste si našli chviličku času a čtete, co nového napsal Promat z českých luhů a hájů. A to je dobře. Letošní podzim nás totiž oslovuje nejen fantastickými barvami, skvělým podvečerním světlem a rychle se měnícím počasím, ale přináší s sebou i něco, co potěší každého příznivce páně Smotlachových atlasů a gurmeta. Houby! Kolik významů má to slovo v češtině…

Samozřejmě je ideální, když se radost ze sběru hub kombinuje s radostí k protažení chuťových pohárků, atrofovaných z pojídání řízků a bifteků. Houby – ano, jsou to houby, co i podzim mj. přináší – nás nutí vstávat v sobotu v dobu nevídanou, houby nás nutí k procházkám, které bychom neabsolvovali ve stavu příčetném, houby nás nutí k prostocvikům, jež jsme dělali (někteří) naposledy v Sokole, a v neposlední řadě nás houby nutí plést se do řemesla našim manželkám, maminkám a babičkám, a otáčet se v kuchyni.

Marný boj s houbami, totiž nepodlehnout jim, jsem i letos prohrál. Hle, jaké kousky byly letos k nalezení v zemi oplývající mlékem a strdím! Příroda budiž pochválena a podzim též. Protože není špatné počasí, je jen špatné oblečení.

Tak ať jen stavby s Promatem rostou jako houby po dešti! To si přejeme my a víme, že za to děkujeme Vám, našim zákazníkům! Děkujeme a ať prší!


nahoru

za Promat-team Ing. Ladislav Zajíc
 
 

Promatí Opravník Obecně Oblíbených Požárních Omylů

Milí čtenáři, jak jistě víte, v naší branži je mnoho hluboce zakořeněných pojmů, pouček, výkladů norem a dalších chimér, které mnohdy věc pouze zkreslují, ale někdy mohou působit kontraproduktivně i destruktivně. Pokud by se jimi člověk řídil, může se dostat i do rozporu se zákonem. Tento Promatí Opravník Obecně Oblíbených Požárních Omylů si dává za cíl tyto mýty a pověsti uvést na pravou míru.

Díl 2 Utěsnění potrubí

Prostupy potrubních rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně dotěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. V nevýrobních objektech musí prostupy splňovat požadavky podle 8.6.1 ČSN 73 0802, kde je vyžadováno, aby těsnící konstrukce vykazovala požární odolnost shodnou s požárně dělící konstrukcí, kterou rozvody prostupují, nepožaduje se však vyšší požární odolnost než 60 minut. Podle 6.2.1 ČSN 73 0810 musí utěsnění prostupů určitých potrubních rozvodů splňovat parametry požární odolnosti EI nebo EW, a to podle typu potrubí (kanalizace, vodovod, VZT), světlé průřezové plochy, třídy reakce na oheň atd. Prostupy potrubí, která mají menší přůřezové plochy než stanoví 6.2.1 a mají třídu reakce na oheň A1, A2 musí být dotěsněny k vnějšímu povrchu potrubí a odpovídat alespoň požadavkům 8.6.1 ČSN 73 0802. Laicky řečeno, veškeré dotěsnění prostupů potrubí v nevýrobních objektech musí vždy splňovat určitou požární odolnost, tzn. minimálně parametr E - celistvost.


nahoru

Za Promat-team Jaroslav Machač
 
 

Kdo je kdo?


nahoru

 
 

Zpravodajské okénko z TNK 27

Jak již jistě mnozí vědí, toto léto bylo bohaté na různé události. Mezi ty pro náš obor důležité se jistě řadí i reorganizace TNK 27.

Nejprve byla tato normalizační komise v počtu 21 člen na návrh GŘ HZS ČR ředitelem ČNI rozpuštěna a následně při respektování proporcionálního zastoupení jednotlivých zájmových skupin nově ustavena. Předsedou se stal Ing. Roman Zoufal, CSc., jemuž tímto blahopřejeme!

Mezi jeho hlavní cíle, které na prvním zasedání komise vytýčil, patří zejména:

- zabezpečování povinností vyplývajících z členství ČR v CEN s přihlédnutím k zájmům různých sfér společnosti

- navrhování a schvalování koncepce rozvoje oboru PBS vč. doporučení na řešení normalizačních a rozborových úkolů

- spolupráce s ostatními TNK při zajištění požadavků požární bezpečnosti v jimi řešených normách

- sledování a rozvíjení metod požárního inženýrství a jejich uplatnění při řešení a zajišťování PBS

Přejeme mu, aby komise pod jeho vedením pracovala jako dobře namazané soukolí.

Při komisi pracují i čtyři subkomise, SC1 (Ing. Petr Boháč) – projekční normy, SC2 (Ing. Petr Vaniš)

– zkoušení, klasifikace a aplikace výsledků zkoušek stavebních konstrukcí, SC3 (Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.) – integrita požárně bezpečnostních zařízení a účinného hašení hašení, a SC4 (Ing. Rudolf Kaiser)

– požární inženýrství. A snad ještě informace ze subkomise SC2 při TNK 27: platnost normy ČSN 73 0856 definitivně končí ke dni 31. 12. 2007.


nahoru

Za Promat-team Ing. Ladislav Zajíc
 
 

CEntrum Regenerace PAnelových Domů

V poslední době často odpovídáme na dotazy jaké jsou cíle a poslání tohoto sdružení a již v minulých číslech jsme Vás informovali o seminářích, které Promat s.r.o. pod záštitou sdružení CERPAD pořádá po celé naší republice. Proto se ve stručnosti pokusíme shrnout pár informací.

CERPAD je nezávislé a neziskové sdružení právnických a fyzických osob činných v oboru správných regenerací obytných budov postavených panelovou technologií. Společný přístup k této problematice se vyznačuje důrazem na komplexnost a odbornou kompetenci. CERPAD zajišťuje poskytnutí nejaktuálnějších informací především pro zástupce bytových družstev, SVJ, zástupce obcí a samosprávních firem. Dalším důležitým posláním je správné stanovení kritérií pro garanci dlouhodobé životnosti regenerovaných domů. CERPAD poskytuje poradenství a konzultace pro financování, technické analýzy objektu, řešení rekonstrukcí a oprav, pro výběrová řízení a zadávací podmínky pro realizační fázi projektu. V technické oblasti se soustřeďujeme zejména na obvodový plášť domu: výměna oken a meziokenních výplní včetně parapetních systémů, sanace obvodového pláště, statická opatření, zateplení objektu, opravy balkonů a lodžií a samozřejmě i nezbytně nutná „protipožární opatření“, která byla především v minulosti často podceňována a opomíjena. Je nutné si uvědomit, že právě protipožární konstrukce jsou jedním z hlavním nástrojem pro zajištění klidného a bezstarostného užívání regenerovaného panelového domu. Firma Promat je expertem v požární bezpečnosti staveb a je členem sdružení CERPAD (www.panelcentrum.cz).


nahoru

Za Promat-team a CERPAD Ing. Petr Kejklíček
 
 

Kontrolní technik PBZ konstrukcí Promat

Vzhledem k velkému zájmu o školení s názvem „kontrolní technik“, dle vyhlášky 246/2001 Sb., která stanoví pravidla pro kontrolu požárně bezpečnostních zařízení (PBZ), pořádáme speciální celodenní školení dne 16. 10. 2007 v Praze (Zlatý rožeň, Čkalova 22, Praha 6).

Absolvováním tohoto školení je osoba oprávněna provádět kontroly PBZ firmy Promat s.r.o. Toto školení je zpoplatněno a přihlášení (omezený počet) je možné do 10. 10. 2007 na e-mail: skoleni.pbz@promatpraha.cz


nahoru

Za Promat-team Ing. Petr Kejklíček
 
 

„Hot – mail“

Již dříve Profesní komora požární ochrany informovala o zřízení služby „hot – mail“, kterou budou moci využívat nejen členové, ale i nečlenové Profesní komory požární ochrany.

Jak tato služba funguje?

Na stránkách www.komora-po.cz v odkazu „HOT – MAIL“ napíše zájemce své požadavky a odešle je. Pro urychlení komunikace je možné vybrat oblast, které se dotaz týká.

Zprávu přijme pověřený člen PKPO a bude-li to v jeho silách, vyřídí ji sám v nejkratším možném termínu. Pokud dotaz nebude schopen sám zodpovědět, předá jej vedoucímu sekce, do které dotaz „zapadá“ k vyřízení s tím, že dotazujícího informuje o tom, kdo se jeho věci bude věnovat.

Bude-li dotaz zodpovězen za využití vlastních zdrojů PKPO, nebude účtován členu PKPO žádný poplatek. Pokud bude třeba přizvat placeného odborníka, či se řešení dotazu vyžádá jiné náklady, bude tázající informován o jejich přibližné výši. Po odsouhlasení částky bude problém řešen a následně bude služba vyfakturována. Pro nečleny PKPO je rozdíl v tom, že může (ale nemusí) být zpoplatněn jakýkoli požadavek. Částka za službu však bude vždy domluvena předem.

A co vše v rámci „HOT – MAILU“ PKPO nabízí. Obecně řečeno vše, co se týká požární ochrany – informace k projektovým normám, zkušebním normám, aplikacím konstrukcí a prostředků požární ochrany, zajištění provedení zkoušek, klasifikací, certifikátů, objektových posudků, znaleckých posudků atp. Svou účast v expertizním týmu přislíbili i některé autorizované osoby.


nahoru

Za Promat-team Ing. Vilém Stanke
 
 

Paralympijský vítěz v dresu Promat

Letošní Mistrovství světa v cyklistice hendikepovaných ve francouzském Bordeaux, bylo pro mne příležitostí potvrdit a skvěle završit letošní nadmíru úspěšnou sezónu. Vždyť co více bych si mohl přát, když jsem letos vyhrál Světový pohár na dráze v Manchesteru, celkově i celou sérii Evropského poháru a už brzy z jara Americký pohár v Kanadě.

Jako vždy byly na programu nejprve čtyři dny dráhových soutěží na velodromu v Bordeaux, jednom z nejlepších stadiónů světa. Díky svým partnerům a podporovatelům, mezi něž patří již pátým rokem Promat Praha, jsem měl možnost odjet se Soňou do Francie o týden dříve než oficiální česká výprava. Ten náskok se nakonec ukázal velmi důležitý, protože jsem měl možnost důkladně poznat jak velodrom, tak i krásný okruh ve vinicích na jih od Bordeaux, kde se později odehrávaly silniční disciplíny. Znalost prostředí, tratě a i možnost tréninku na velodromu mi dodala klid a bylo to něco jiného, než když jsem v předchozích letech přijížděl na šampionát v předvečer závodů. I za to jsem právě svým partnerům vděčný!

Hned první den soutěží jsem získal bronzovou medaili ve stíhacím závodě na 4 km, což bylo uklidňující pro další průběh mistrovství. Druhý den přibylo stříbro ze závodu na 1 km s pevným startem, i když od bronzu mě dělilo jen 0,045 s. Zbýval jen tzv. team sprint, což je soutěž národních týmů, kdy odstartují tři závodníci, po každém kole jeden odstoupí a počítá se čas posledního. Krátká, intenzivní a vysoce ceněná soutěž. Nám již deset let chyběl kvalitní závodník, neboť společně s kolegou Jiřím Bouškou jsme vždy na svých úsecích excelovali, ale chybějící kvalitní „třetí do party“ náš výkon srážel. Letos jsme však s mým trenérem Viktorem Zapletalem vychovali nadějného 17-ti letého Tomáše Kvasničku, jehož jsme připravili pouze na tento závod. Zvládl to dokonale a my skončili na třetím místě, jen s nepatrným rozdílem na špičkové týmy Anglie a Číny. Pro mě tedy další medaile a pro náš tým nominace do Pekingu!

Po dráhové části mistrovství tedy tři medaile ze tří možných disciplín. Byla to bomba, ale titul je titul...

Silniční časovka, moje silná stránka a loňská „duhová“ disciplína měla být mou zbraní. Jako obhájce titulu jsem startoval poslední, což je privilegium a výhoda, znát časy všech soupeřů. Ovšem zde se to ukázalo jako smůla. V době, kdy mí největší soupeři již byli v cíli a já měl při zbývajících 5 km náskok již 20 s. se zčista-jasna zatáhla obloha a spustila se letní průtrž mračen. Padající proudy vody mě brzdily a hlavně ve sjezdech a technických pasážích před cílem jsem musel kvůli mokrému asfaltu jet velmi opatrně. Prohrál jsem o 6 vteřin s Belgičanem Janem Boyenem, kterému pršelo až 500 m před cílem. Je to smůla, ale spravedlnost si vzala zpět to, co mi půjčila na dráze při závodě na 1 km.

Zbýval tedy jen královský silniční závod. Již jsem se cítil unavený, protože jako jediný z celé světové špičky jsem absolvoval úplně všechny disciplíny. Podle rady trenéra a Soni jsem chtěl závod objet rozumně a případně zaútočit až v závěru. Nakonec jsem se však už po 10 km rozhodl drtivě zaútočit, hned po startu uprchlého rumunského závodníka jsem si dojel a pak jsme spolu jen zvyšovali náskok. Vzadu v pelotonu se taktizovalo a to nám hrálo do karet – trochu jsem s tím při takto brzkém útoku počítal. Rumun od půlky závodů ztrácel síly a tak jsem mu 15 km před cílem odjel. Poslední kilometry jsem si ve špalírech diváků užíval tušené vítězství! Těsně před cílem mi Soňa podala českou vlajku a já mohl průjezd cílovou čárou oslavit v plné parádě! Celé úspěšné mistrovství tak skončilo tím největším triumfem Chci tak poděkovat všem, kteří se na mé přípravě podíleli, protože je náš společný úspěch! Teď se jen můžeme společně těšit na Paralympijské hry v Pekingu. A já se nebudu jen těšit, ale hlavně poctivě připravovat!!!“


nahoru

Jiří Ježek
 
 

Realizovali jsme s Vámi

Radnice v Šumperku – vodorovné pochozí prosklení

V 1. pololetí letošního roku probíhala na šumperské radnici rekonstrukce vnitřního atria. Atrium bylo zastřešeno proskleným světlíkem a do vzniklého krytého prostoru byl vestavěn nový výtah, který zpřístupnil všechna patra zejména imobilním spoluobčanům.

Vzhledem k rozměrům atria zvolil architekt jako převažující materiál sklo - vlastní výtah má prosklenou kabinu umístěnou v celoprosklené výtahové šachtě.

Pro zajištění maximální transparentnosti prostoru byly proskleny i nástupní podesty před výtahem včetně zábradlí.

Požadavek na požární odolnost těchto podest je R 30, proto bylo nutné použít prosklenou konstrukci s požární odolností. V tomto případě bylo použito sklo PROMAGLAS® HN 10-1.

Z estetických důvodů je ze spodní strany plocha skla s pískovaným povrchem a horní nášlapná plocha skla je opatřena protiskluznou úpravou Artlite.

Použitím skla v maximální míře se podařilo splnit architektovu představu a zajistit vzdušnost a lehkost prostoru.


nahoru

Za Promat-team Ing. Libor Fleischer
 
 

GPS navigace Sklad Nučice

A1 - Transport & Logistic, s.r.o.

Nučice, 252 16 Rudná u Prahy

www.a-1.cz

N 50°1’9.44”

E 14°13’6.66”


nahoru

Za Promat-team Ing. Jan Ohanka
 
 

Požární bezpečnost staveb

U Promatu si můžete zapůjčit k montáži desek

PROMATECT® také sponkovačky.

http://www.promatpraha.cz/?pozarni-bezpecnost-staveb/technicke-info


nahoru

 
Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: +420 233 334 806
fax: +420 233 333 576
skype: promat.praha
GSM: 605 PROMAT
605 PROMAT
605 PROMAT
promat@promatpraha.cz
www.promatpraha.cz