Kabelové a instalační kanály

Požární ochrana instalací pomocí kabelových kanálů PROMATECT®

Kabelové kanály pro zajištění třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí P 60-R chrání kabelová vedení před účinky
požáru z vnější strany a zajišťují, že při požáru zůstanou po stanovenou dobu plně funkční vybraná elektrická zařízení:
• požární hlásiče
• bezpečnostní osvětlení
• požární hydranty a sprinklery
• zařízení pro odvod kouře a tepla
• požární evakuační výtahy atd.

Kabelové kanály PROMATECT® pro zajištění třídy funkčnosti s požární odolností P 60–R.

Hodnota třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí P 60–R byla stanovena podle zkušebního postupu prEN 1366-11:11-2011a zkušebního protokolu Pr-12-2-116n 2012-10-24 na základě výsledků zkoušek. Konstrukce kabelových kanálů pro zajištění třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí jsou uvedeny v katalogovém listu 290.10. Pro kabelové kanály podle katalogového listu 290.10 jsou určeny desky PROMATECT®-LS a PROMATECT®-200.

Instalační kabelové kanály PROMATECT® s požární odolností EI 15 až EI 120.

Instalační kabelové kanály zajišťují požární odolnost typu EI z vnitřní nebo vnější strany. Mají funkci požárně dělící konstrukce při namáhání vnitřním nebo vnějším požárem, zabraňují přenosu požáru buď z vnitřku, z hořících kanálů do okolního prostředí, např. do chráněných únikových cest popř. do jejich mezistropních prostorů, nebo přenosu požáru z venkovního prostředí do kabelového kanálu a pak třeba dále do dalších požárních úseků budovy.
Hodnoty požární odolnosti EI 15/E 120 až EI 120/E 240 byly stanoveny podle ČSN EN 13 501-2, na základě výsledků zkoušek podle ČSN EN 1366-5-instalační kanály a šachty. Konstrukce kabelových kanálů jsou uvedeny v katalogovém listu 290.20 a jsou z desek PROMATECT®-200 nebo PROMATECT®-LS.

Nátěr pro retardaci šíření plamene po kabelech

stěrkou PROMASTOP®-CC zajistí retardaci šíření plamene po kabelových trasách.

Těsnící větrací výústkové tvarovky PROMASTOP®, nebo jejich sestavy

umožňují provětrávání kabelových kanálů, mezistropních dutin, instalačních šachet, rozvaděčů a podobných uzavřených míst a tím zabraňují přehřátí kabelů, nebo jiných zařízení. Tvarovky jsou vyrobeny ze zpěňujícího materiálu, který v případě požáru zpění a zcela uzavře otvor, ve kterém je tvarovka nebo sestava osazena.

Kapitola katalogu

Katalogové listy