Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla

Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla

Prvním nebezpečným faktorem při požáru, který ohrožuje unikající osoby, jsou zplodiny hoření a jejich viditelná složka – kouř. Cílem požárního větrání je usměrnit tok zplodin a kouře tak, aby jedovaté zplodiny neohrožovaly osoby při evakuaci a umožnění zásahu jednotek HZS. Současně jde o odvedení podstatného množství tepla mimo objekt, snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí a omezení rozsahu hmotných ztrát.

Kouřové zábrany

Požární větrání je přirozené, nucené, nebo kombinace obou způsobů, pokud byl posouzen podrobně tok plynů. Základní prostorovou jednotkou, pro kterou se požární odvětrání navrhuje, je odvětrávaná sekce. Každá kouřová sekce je ohraničena buď stěnami na celou výšku prostoru, nebo jen kouřovou zábranou (kouřovou přepážkou) bránící šíření zplodin hoření a kouře (akumulační vrstvy) mimo kouřovou sekci. Jako kouřové zábrany máme odzkoušen ucelený systém kouřových zábran – neprůhlednou zábranu PROMATECT®-H a průhlednou PROMADRAHT®.

Potrubí pro odvod kouře a tepla

Pokud je potřeba, aby kouř a teplo byly odváděny na delší vzdálenosti a tam, kde nejde použít střešních nebo stěnových odvětrávacích klapek, je nutné použít odpovídající ventilační potrubí. Potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků se klasifikuje EImulti. Podle stupně požární bezpečnosti požárních úseků, kterými potrubí prochází, se stanoví klasifikační třída požární odolnosti potrubí, a to pro I. až V. stupeň požární bezpečnosti EImulti 30, v ostatních případech EImulti 60.
Potrubí se montuje z protipožárních desek PROMATECT®-L500. Provádí se jako samonosné (bez vnitřního plechového potrubí). Maximální průřez potrubí je 1250 x 1000 mm nebo 2300 x 850 mm, maximální přetlak +500 Pa, maximální podtlak –1000 Pa.

Kapitola katalogu

Katalogové listy