Podhledy

Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka

V případě požáru musí být zajištěna rychlá a bezpečná evakuace osob z hořícího objektu, popř. umožněn přístup k jejich záchraně.
Přitom je nutno zajistit, aby ohrožený prostor mohla opustit každá osoba.

Požární ochrana únikových cest

Hlavním předpokladem je tedy správné vytvoření únikové cesty v budově. Především musí být zajištěno, že do těchto únikových či zásahových cest nebude po určitou dobu pronikat kouř ani oheň. U únikových cest se setkáváme s tímto problémem velmi často, jelikož přímo pod stropem je nutno umísťovat instalace (elektrické kabely a potrubí) z hořlavých hmot. Při požáru rozvodné sítě by se úniková cesta stala v krátkém časovém období neprůchodnou, neboť dochází ve zvýšené míře k šíření toxických zplodin a kouře. Naše firma vyvinula zvlášť pro tento účel podhledy, jež udržují po určitý časový úsek únikovou cestu plně funkční.

Požární ochrana inženýrských sítí v mezistropní dutině

Požárně ochranné podhledy PROMATECT® ve funkci samostatného požárního předělu jsou vhodné i k ochraně inženýrských sítí ležících v mezistropní dutině. V tomto případě je zaručeno, že při působení ohně zdola zůstávají elektroinstalace plně funkční během určitého časového období a v případě požáru instalací je chráněna úniková cesta pod nimi.

Podhledy PROMATECT®

Firma Promat nabízí množství úředně odzkoušených požárně odolných konstrukcí tvořících ucelený systém, jenž splňuje všechny bezpečnostní a architektonické požadavky, které jsou na požární bezpečnost staveb kladeny:

  • hladké celoplošné podhledy PROMATECT®
  • podhledy s vkládanou deskou
  • rastrové pásové podhledy
  • konstrukčně variabilní podhledy s deskami z minerálních vláken
  • kovové kazetové podhledy


  • Hlavním komponentem jsou vždy nehořlavé, požárně ochranné desky PROMATECT®. V závislosti na místních podmínkách jsou naše podhledy dodávány v provedení se závěsnou konstrukcí nebo samonosné. Dle typu konstrukce mohou být k údržbě elektroinstalací do podhledu vestavěny revizní otvory, případně lze vyjmout jednotlivé stropní desky či tyto sklopit.

    Kapitola katalogu

    Katalogové listy