Speciální aplikace

Požární ochrana pro využití ve speciálních oblastech

Promat má odzkoušena řešení pro speciální aplikace, které mohou přicházet v úvahu buď v některých oblastech pozemního stavitelství nebo u speciálních staveb. Tato řešení jsou odzkoušena dle různých teplotních křivek.

Výtahové šachty

Pro dodatečné vytvoření výtahové šachty s požární odolností se používají příčky z desek PROMAXON®, typ A nebo PROMATECT®.

Přívodní potrubí pro zkrápěcí zařízení Přívodní potrubí pro skrápěcí zařízení mohou být provedena buď pomocí segmentů PROMATECT®-FS nebo pomocí čtyřhranných kanálů z materiálu PROMATECT®.

Dvojité podlahy

U této oblasti lze použít řadu systémových konstrukcí Promat®.

Technologie Promat nabízí celou řadu variantních řešení pro chemický a petrochemický průmysl, některé konstrukce jsou odzkoušeny dle uhlovodíkové (hydrokarbonové) teplotní křivky, např. nástřik Promat FENDOLITE® MII.

Tunely

V této oblasti jsou stavební konstrukce v případě požáru namáhány vysokými teplotami. Promat nabízí mj. řešení pro obklady stěn, stropů, ochranu kabelových vedení, dilatačních spár, VZT a ZOKT potrubí, atd. Více informací najdete v katalogu Promat - Požární bezpečnost tunelů T1.

Požární uzávěry dopravníkových zařízení Dopravníková zařízení procházejí i stěnami či stropy, které tvoří hranice požárních úseků. Díky motoricky ovládaným posuvným dílcům z desek PROMATECT® jsou tyto prostupy uzavíratelné v případě požáru.

Kontejnery

Promat nabízí projektová řešení s požární odolností pro přepravní skříně a mobilní buňky.

Odvod spalin Pro odvod spalin ze sporáků a ostatních lokálních plynových spotřebičů je možné použít tvarovky z desek PROMATECT®.

Sanace zdiva a regulace vlhkosti Pro zajištění dodatečné tepelné izolace z vnitřní strany místností i s možností regulace vlhkosti uvnitř takto zatepleného objektu nabízíme obklad pomocí speciálních desek PROMASIL®-KP.

Kapitola katalogu

Katalogové listy